Privacyverklaring

De gegevens die deelnemers invullen in het kader van de online programma’s van Drughulp (zelfhulp en begeleiding) worden verwerkt door CAD-Limburg, CGG Kempen en de technische beheerders van Drughulp (Viavario en Another-Z Webdesign).

De technische beheerders van Drughulp verwerken gegevens in opdracht van CAD-Limburg en CGG Kempen, die de verwerkingsverantwoordelijken zijn van de dienstverlening die Drughulp aanbiedt.
De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden.

Drughulp kan de volgende gegevens opvragen om onze dienstverlening aan u uit te voeren:

  • Persoonlijke gegevens zoals: naam (niet verplicht), email (niet verplicht), leeftijd, geslacht, postcode, opleidingsniveau, werksituatie en burgerlijke staat.
  • Gezondheidsgegevens zoals: alcohol-, medicatie- of druggebruik, lichamelijke en psychische klachten, hulpverlening die u zocht wegens middelengebruik of psychische klachten.

Privacy

Drughulp verwerkt uw data enkel en alleen wanneer u daar voordien uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt.

Persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999).

Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Uw persoonsgegevens kunnen wel zonder uw toestemming met derden gedeeld worden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het voorkomen van zeer ernstig gevaar voor uw gezondheid.

Uw gegevens kunnen ook onder geanonimiseerde vorm op groepsniveau (dus niet herleidbaar tot een specifiek persoon) gedeeld worden. Dit gebeurt enkel in het kader van wetenschappelijk onderzoek of ter verantwoording aan de subsidiërende overheid.

Deelnemers van de zelfhulp en de begeleiding hoeven niets te downloaden op hun computer, waardoor er geen aanwijzingen op hun computer opgeslagen worden die verband houden met de online programma’s van Drughulp. Alleen in de ‘geschiedenis’ van de internetbrowser kan vermeld staan dat de website bezocht werd, maar deze ‘geschiedenis’ kan gewist worden (raadpleeg daarvoor de help functie van de internetbrowser).

Beveiliging, opslag & toegang

De verantwoordelijken van Drughulp.be brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het online zelfhulp- en begeleidingsprogramma en de contactformulieren van deze website worden beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen programma, hulpverleners en deelnemers wordt ‘versleuteld’ bij verzending en vervolgens ‘ontsleuteld’ bij aankomst. In de internetbrowser verschijnt een symbool (een hangslotje) om aan te geven dat er een beveiligde verbinding actief is. Het webadres wordt voorafgegaan door “https”, in plaats van “http” zoals bij een gewone, onbeveiligde website.
Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in de datacenters van CloudVPS in Amsterdam. Gegevens worden versleuteld bewaard.

In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. CGG dossiers worden beschouwd als medische informatie, met een verplichte bewaartermijn van 30 jaar.

Wegens beveiligingsredenen kunnen we deelnemers echter geen ongelimiteerde toegang tot hun data geven. Daarom krijgen deelnemers aan de online programma’s (zelfhulp en begeleiding) nog 2 jaar na hun laatste login toegang tot het programma, met de door hen ingevulde gegevens, en het afgeschermde forum. Daarna wordt de online toegang afgesloten, tenzij de deelnemer zelf om verlenging vraagt. De online toegang kan dan telkens met 1 jaar verlengd worden.

Wijziging, inzage en verwijdering van gegevens

Deelnemers hebben steeds recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet correct blijken te zijn.
Elke deelnemer heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn gegevens.

De uitoefening van het recht op gegevenswissing is bij Drughulp zeer beperkt gezien deelnemers beschouwd worden als CGG cliënten en de gegevens die ingevoerd worden in de programma's dus wettelijk deel uitmaken van een medisch dossier (met een verplichte bewaartermijn van 30 jaar). Een cliënt heeft enkel recht om de wissing van de persoonsgegevens te vragen die geen deel uitmaken van zijn medisch dossier (zoals publicaties op een forum) en/of gegevens die op een onrechtmatige manier verkregen zouden zijn.

Drughulp zal dan zo snel mogelijk, binnen 30 dagen, op dit verzoek reageren. Wanneer er echter zeer veel van dergelijke verzoeken ingediend worden tijdens een korte tijdspanne, dan kan de termijn om te reageren verlengd worden met 60 dagen, na de aanvrager hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Klachten

Indien deelnemers aan online programma van mening zijn dat hun privacy toch op één of andere manier zou geschonden worden, dan kunnen zij zich wenden tot: